Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín realizuje projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)

  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
  • Rodiče dětí a žáků
  • Veřejnost

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci a to následující nabídkou:

  • sdílené dílny pro ZŠ
  • kroužy pro ZŠ a pro SOŠ
  • aktivity pro MŠ a Gymnázium Kostka škola Vsetín

  • letní příměstské polytechnické tábory pro žáky ZŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Bližší informace o projektu www.kr-zlinsky.cz
Projekt je realizován v období od 01.01.2021 – 30.06.2023.

Celková výše podpory činí 11 574 724,95 Kč.

Soubor ke stažení – Plakát IKAP II

STÁHNOUT

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín realizuje projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. “Šablony IKAP II”.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Operační program:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85%, Státní rozpočet – 10%, Zlínský kraj – 5%

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Partner projektu: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Realizované aktivity partnera:

  • Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Personální podpora – Školní kariérový poradce

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Bližší informace o projektu www.kr-zlinsky.cz
Projekt je realizován v období: od 09.2021 – 08.2022.

Rozpočet partnera:  377 820,- Kč.

Soubor ke stažení – Plakát IKAP II

STÁHNOUT