Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

COVID-19 – Mimořádná opatření MZ + info o náhradním způsobu výuky

Informace k náhradnímu způsobu výuky – Vsetín 13. 3. 2020

Vážení rodiče a žáci,

v souvislosti s přerušením výuky na všech školách a zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů při vzdělávání ve škole, Vás upozorňujeme na náhradní způsob výuky žáků a to formou domácí přípravy, tzv. samostudia prostřednictvím elektronické komunikace učitelů a žáků.

V informačním systému Edupage naleznete studijní podklady a materiály, které budou  zasílány všemi vyučujícími průběžně jednotlivým třídám za  všechny předměty.

Žádáme rodiče, aby  dohlédli na plnění zadávaných úkolů.  V případě dotazů a nejasnotí se obracejte přes informační systém Edupage na dané vyučující.

 

Děkuji za spolupráci

Mgr. Marek Wandrol
ředitel školy

 

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci,

sdělujeme Vám aktuální informaci po jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10. března 2020, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  v Evropě, vyplynula z dnešního zasedání BRS tato mimořádná opatření:

  • s účinností ode dne 11. března 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Výuka ve škole, na odborném výcviku i smluvních pracovištích bude do odvolání přerušena. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření (viz přílohy).

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

 

Mgr. Marek Wandrol
ředitel školy

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci,

sdělujeme Vám aktuální informaci po jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 6. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření (viz příloha), a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky

Mgr. Marek Wandrol
ředitel školy

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s šířícím se onemocněním způsobeným novým koronavirem jsme od Krajské hygienické stanice ZK se sídlem ve Zlíně obdrželi výzvu (viz příloha), k přijetí nezbytných opatření k zamezení šíření tohoto onemocnění ve všech zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji.

Ke dni 1.3.2020 jsou mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID -19 řazeny tyto:
– Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna, a Piedmont), Japonsko,
Singapur
– a další dle aktuálního vývoje situace (více na webových stránkách www.khszlin.cz).

Na základě výše uvedeného a v souladu s přiloženou výzvou Krajské hygienické stanice ZK ze dne 5.3.2020 , upozorňujeme rodiče žáků, kteří v době jarních prázdnin navštívili některou z uvedených rizikových oblastí, aby své děti neposílali do školy a ponechali je po maximální inkubační dobu (tj. po dobu 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

O dalších opatřeních vás budeme informovat průběžně na webových stránkách školy a v IS Edupage dle vývoje epidemiologické situace ve Zlínském kraji a doporučení Krajské hygienické stanice.

Mgr. Marek Wandrol
ředitel školy

V příloze přikládáme výzvu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, která je vypracovaná na základě epidemiologické situace dne 5. 3. 2020.

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Výzva byla vydána z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění způsobeným koronavirem COVID-19 a jeho vydání je z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví nezbytné. Rozsah doporučení odpovídá publikovaným doporučením ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO), Ministerstva zdravotnictví ČR a je v souladu s dosavadními poznatky o původci a cestách přenosu daného infekčního onemocnění.

K častým dotazům sdělujeme:

  1. Výuka plavání není ke dni 5. 3. 2020 ve Zlínském kraji omezena. Mimo osoby specifikované v příloze. Vývoj situace je však nutné sledovat.
  2. Pobytové akce v ČR lze za stávající epidemiologické situace ke dni 5. 3. 2020 realizovat, ale i pro tyto případy je nutné sledovat další vývoj. Pro akce v zahraničí platí aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Z výše uvedených pobytových akcí je nutné vyloučit děti, které nesplňují zdravotní způsobilost. Nezbytností je požadovat při odjezdu písemném prohlášení (nesmí být starší než jeden den) zákonného zástupce dítěte nebo fyzické osoby, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, a které potvrzuje, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na pobytovou akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Omezení účasti navíc platí pro všechny děti a dospělé osoby, které pobývaly v rizikových oblastech s komunitním přenosem koronaviru COVID-19.

Nadále Vás budeme informovat o vývoji situace ve Zlínském kraji.

Linky:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=T-U

2020-03-13T15:50:29+00:00