Vážení rodiče,

s účinností od 3. 1. 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách takto:

  • Od 3. 1. do 16. 1. 2022 bude probíhat testování žáků 2x v týdnu – vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Od 17. 1. 2022 bude probíhat testování žáků 1x týdně každé pondělí.

 

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Není-li pondělí či čtvrtek vyučovacím dnem, nebo pokud není žák v ten den ve škole, provede se testování následující den.

 

  • Nově se budou testovat i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

  • Povinnost podstoupit test se nevztahuje jen na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami PCR test nebo nejdéle před 24 hodinami antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

 

V případě pozitivního antigenního testu o něm škola bezodkladně informuje zákonného zástupce žáka. Pokud rodič dal škole písemný souhlas, může žák sám odejít ze školy. Jestliže rodič souhlas k samostatnému odchodu nepodepsal, je povinen si dítě ve škole vyzvednut. Do té doby je dítě izolováno od spolužáků.

Pozitivně testované žáky bude škola nahlašovat přímo do elektronického systému. Cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci žáků. Alternativou je školou vystavené písemné potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu.

 

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

V případě pozitivního výsledku žáka neodchází jeho spolužáci ze školy domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Při osobní přítomnosti na vzdělávání pro tyto žáky platí do zjištění výsledku PCR testu pozitivně testovaného žáka tato režimová opatření:

– používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

– zachování homogenity dané skupiny (oddělení od ostatních tříd),

– je-li to v organizačních možnostech školy, používání zvláštního hygienického zařízení,

– dodržování odstupu 1,5 m od ostatních osob při konzumaci pokrmů a nápojů (děti a žáci z dané třídy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd).

 

Postup po zjištění výsledku PCR testu žáka:

  • Pokud je výsledek PCR testu pozitivní, je zákonný zástupce povinen hned o tom informovat školu, aby škola mohla dle pravidel předat KHS elektronicky informace o epidemiologicky významných kontaktech. Poté nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění PCR pozitivity žáka školy.
  • Pokud je výsledek PCR testu negativní (a v mezidobí ve třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku antigenního testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Přikládáme také leták MZ a MŠMT určený rodičům žáků – zde

Děkujeme za spolupráci a přejeme v roce 2022 pevné zdraví.

 

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy