V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydala Rada Zlínského kraje „Volební řád školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace“.

Funkční období školské rady:  12. 7. 2024 – 11. 7. 2027

Počet členů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty:   2 zástupci

Počet členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:  2 zástupci

Volební komise:

  • PhDr. Martina Jandorová – předsedkyně komise
  • Mgr. Lenka Klosová – člen komise
  • Mgr. Marcela Zajíčková – člen komise

Termín, způsob a místo pro podání návrhů:

  • Návrh musí být podán písemně nejpozději do středy 10. dubna 2024 do 14:00 hodin, adresován řediteli školy SOŠ J. Sousedíka Vsetín

Návrh musí obsahovat:

  • jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mailová adresa kandidáta
  • písemný souhlas kandidáta se svou kandidaturou
  • jméno a příjmení navrhovatele a jeho kontaktní údaje

Termín a způsob konání voleb pedagogičtí pracovníci:

  • zahájení hlasování 17. dubna 2024 fyzicky vhozením hlasovacího lístku do urny v čase od 15:00 – 16:00 hodin na OP Bečva – restaurace školy.

Termín a způsob konání voleb zákonní zástupci a zletilí žáci:

  • zahájení hlasování dne 18. dubna 2024 fyzicky vhozením hlasovacího lístku do urny v čase od 9:00 – 17:00 hodin ve vestibulu školy.

Vyhlášení výsledků voleb:

  • 22. dubna 2024

Přílohy:

 

Ve Vsetíně dne 22. března 2024

 

Mgr. Marek Wandrol

ředitel školy