Realizujeme projekt  Generácia 3.0 prechádza cez hranice“

V rámci projektu Interreg  V-A SK-CZ, finančne podporovaného Európskym sociálnym fondom regionálneho rozvoja  pod názvom  Generácia 3.0 prechádza cez hranice“  sa v priebehu septembra 2019 uskutočnili stretnutia projektového tímu, aby spoločne naplánovali časový  harmonogram  realizácie jednotlivých aktivít.

Spojená škola Púchov s organizačnou zložkou Stredná odborná škola, I.Krasku 491  Púchov a náš cezhraničný partner Střední odborná škola J.Sousedíka Vsetín spolupracujú už niekoľko rokov. Z dôvodu rýchlych technologických zmien v rôznych oblastiach priemyslu a neustálemu pokroku v oblasti informačno-komunikačných technológií sme pri spoločných stretnutiach dospeli k záveru potreby kvalitnej odbornej prípravy mladých absolventov pre “Priemysel 4.0”.

Cieľom projektu cezhraničnej spolupráce je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na oboch školách formou nového rovesníckeho vzdelávania s využitím moderných hravých technológií. Počas tvorivých aktivít sa budú žiaci oboch škôl s pedagógom navzájom učiť  a spoločne riešiť zadané úlohy.  Spoločné rovesnícke vzdelávanie v technických kempoch napomôže stieraniu generačných rozdielov medzi žiakmi a učiteľmi a tiež priblíži kultúru obyvateľov oboch krajín. Cieľovými skupinami sú  žiaci a učitelia zo SŠ Púchov a SOŠ Vsetín.

Samotná realizácia projektu spočíva v spoločnom školení  pedagógov oboch škôl zamerané na základy programovania robotických stavebníc ,obsluhu a operácie s robotickými stavebnicami a práca s 3D tlačiarňou. Pre žiakov oboch škôl budú pripravené  “Technical camp” kempy, ktoré budú zamerané na  tvorivé aktivity – pútavé projekty orientované na programovanie a rozvoj logického myslenia. Celá realizácia projektu bude zavŕšená záverečnou konferenciou.

Pripravili: Ing. Alena Vardžáková, Ing. Janka Šimáčková