V souladu s ustanovením § 167 a §168 školského zákona a dále dle Volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012 vyhlašuji tímto doplňovací volby do Školské rady Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín.

Funkční období školské rady:  1. ledna 2021 – 31. prosince 2023

Počet členů volených v doplňovacích volbách ze skupiny zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:   1 zástupce

Volební komise:

  • PhDr. Martina Jandorová – předsedkyně komise
  • Ing. Jana Knapová – člen komise
  • PaedDr. Lenka Rakovská – člen komise

Termín, způsob a místo pro podání návrhů:

  • 14. listopadu 2022 do 14.00 h, písemně řediteli SOŠ J. Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín

Návrh musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, adresa, email a telefon kandidáta
  • písemný souhlas s kandidaturou
  • jméno, kontaktní údaje a podpis navrhovatele

Termín a způsob konání voleb:

  • doplňovací volby zástupce ze skupiny zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhnou dne 24. listopadu 2022 – fyzicky vhozením hlasovacího lístku do urny  v čase                 od  9:00 – 17:00 hodin ve vestibulu školy.

Vyhlášení výsledků voleb:

  • 28. listopadu 2022

Přílohy:

 

Ve Vsetíně dne 31. října 2022

 

Mgr. Marek Wandrol

ředitel školy