Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení – 21. 6. 2024

Učební obory:

Vzdání se práva na přijetí a odvolání (§ 60k a § 60l školského zákona)

  • vzdání se práva na přijetí – uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělávání; Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení.
  • odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.